әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті қонақта
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби в гостях

Uncategorized Новости

Осы жылдың 20 каңтар күні әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Тарих және Халықаралық  қатынастар факультеттерінің декандары з.ғ. д., профессор С. Ж. Айдарбаев пен т.ғ.к., профессор М.С. Ноғаева Жоғары өнер және дизайн мектебінің профессоры К.В. Муллашев пен  Қ. Әжібекұлының шеберханаларын тамашалады. Сонымен қатар, көркем сурет өнеріне байланысты сирек кітаптар қорымен танысты.

20 января этого года деканы факультета Истории и Международных отношений КазНУ им. Аль-Фараби, д.ю.н., профессор С. Ж. Айдарбаев, к.и.н., профессор М.С. Ноғаева посетили мастерские профессоров Высшей школы искусств и дизайна К. Муллашева и К. Ажибекулы. А также ознокомились с коллекцией редких книг по искусству.

Добавить комментарий