БАКАЛАВР

Білім беру саласының коды және сыныптамасы:
6B02 – Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Кадрларды даярлау бағытының коды және атауы:
6В021 – Өнер

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:
6B02101 – Дизайн
Оқу мерзімі:
5 жыл

Берілетін дәреже:
6В02101 Дизайн білім беру бағдарламасы бойынша өнер бакалавры